14 Aug 2012

တို႕ဗမာအစည္းအရုံးအမည္အေပၚ ျမန္မာ့အလင္းဦးစိန္ႏွင့္သူရိယသတင္းစာဦးဘေဖမွ အျငင္းပြါးမႈ

အစည္းအရုံးၾကီး၏ အမည္ကိုယ္၌က ျပိဳကြဲခဲ့ေသာေရွး႐ိုးအမ်ိဳးသားေရးအဖြဲ့အစည္းတို႕ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေၾကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္သီးျခား ႏိုင္ငံေရးသတ္မွတ္ခ်က္ ထူေထာင္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။ အမည္တြင္ တို႕ဗမာ ႏွင့္ အစည္းအရုံး ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းပါဝင္ျပီး အေခၚအေဝၚ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသည္ အသစ္တီထြင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

တို႕ဗမာဟူေသာ ေဝါဟာရတြင္ "တို႕" ႏွင့္ "ဗမာ" ပါဝင္၏။ "တို႕" ဟူသည္ "ငါတို႕" ဟု တိုက္႐ိုက္အဓိပၸာယ္ရသည္။ စုစည္းမႈ၊ စုရုံးမႈသေဘာဆန္သည္။ သခင္ဘေသာင္းသည္ အျမင္က်ဥ္းမႈသေဘာကို ေခ်ဖ်က္ျပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ဗမာ" ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ျမန္မာတို႕၏ ရုံးသုံး၊ေက်ာင္းသုံး၊စာသုံး၊ေပသုံး ေဝါဟာရ (Formal Term) မဟုတ္ခဲ့ေပ။ တကယ္လည္း "ျမန္မာ"ဟူေသာ ေဝါဟာရကို "ျမန္မာအသင္းခ်ဳပ္ၾကီး" (ဂ်ီစီဘီေအ)အမည္တြင္ အသုံးျပဳထားျပီး ျဖစ္ေပသည္။ သခင္ဘေသာင္းတို႕က "ျမန္မာ"ကို အသံေပ်ာ့သည္ဟု မၾကိဳက္။ ထို႕ေၾကာင့္ အသံမာေသာ "ဗမာ" ကို ေဝါဟာရအသစ္အျဖစ္ တီထြင္သည္။

တို႕ဗမာအစည္းအရုံးဖြဲ့ျပီး မၾကာမီ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ ဦးစိန္ႏွင့္ ဝါရင့္အမ်ိဳးသားေရးသမားမ်ားက "ဗမာ" ေဝါဟာရအသစ္ကို သုံးျခင္းသည္ ႐ိုးရာျမန္မာေဝါဟာရကို ဖ်က္စီးျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ႐ံႈ႕ခ်ၾကသည္။ သူ၏ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွ ျပည္သူမ်ားအား လြဲမွားေသာအမည္ရွိ ထိုအဖြဲ့အစည္း၌ မပါဝင္ၾကရန္ ေဆာ္ဩေရးသားခဲ့သည္။

ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားၾကီး ဦးဘေဖဦးစီးေသာ သူရိယသတင္းစာမွလည္း တို႕ဗမာအစည္းအရုံးသတင္းမ်ား ေဖာ္ျပရာတြင္ "တို႕ဗမာ" အစား "တို႕ျမန္မာ" ဟု (၁၉၃၀ ႏွစ္လယ္အထိ) ေျပာင္းလဲပံုႏွိပ္ခဲသည္။ 

သို႕ေသာ္ သခင္လူငယ္မ်ားက ၄င္းတို႕ တီထြင္ေသာ အမည္သစ္ကို မဖ်က္သိမ္းေခ်။သခင္လူငယ္မ်ားက အမည္သစ္သည္ စိတ္ဓာတ္အင္အားကို တတ္ႂကြေစသည္ဟု ယုံၾကည္ၾက၏။ "ဗမာ" ေဝါဟာရသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးသာမက မြန္၊ရခိုင္၊ရွမ္း၊ကရင္၊ကခ်င္၊ခ်င္းစေသာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံကို ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း သတ္မွတ္ၾက၏။

ထို႕အျပင္ အစည္းအရုံးၾကီးကို ထူေထာင္သူ သခင္သိန္းေမာင္က "ျမန္မာ"ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ေရွး႐ိုးစဥ္လာ ေက်ာက္စာ၊ရာဇဝင္မ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပေသာ (လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အာဏာလုေခ်မႈန္းေသာ) လူမ်ားစုလူမ်ိဳး ကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈသေဘာေဆာင္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ "ဗမာ"ဟူ၍ အစည္းအရုံးအမည္ကို ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ သခင္လူငယ္မ်ား၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ "တို႕ဗမာ" ဟူသည္ "ငါတို႕.. ဗမာ" ဟု တိုက္႐ိုက္ အဓိပၸာယ္ေဆာင္ျပီး "ႏိုင္ငံတြင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ေသြးစည္းေသာျပည္သူမ်ား" ဟု သြယ္ဝိုက္အဓိပၸာယ္ေဆာင္၏။

ထို႕အျပင္ "အစည္းအရုံး" ဟူေသာအမည္သစ္ကို ေရွးအသုံး "အသင္း၊အဖြဲ့"မွ ခြဲထြက္တီထြင္သည္။ "အသင္း၊အဖြဲ့" ေဝါဟာရသည္ လူအခ်ိဳ႕၊ အုပ္စုတစုကိုသာ ကိုယ္စားျပဳသည္။ "အစည္းအရုံး" ဟူသည္ စုစည္းမႈ၊ စည္းရုံးမႈဟူေသာ က်ယ္ျပန္႕ေသာသေဘာေဆာင္သည္ဟု ဆို၏။

ထိုမွ်မက "အတြင္းေရးမႈး"၊ "အမွတ္စဥ္" စေသာ ေဝါဟာရအသစ္မ်ားကိုလည္း တီထြင္ခဲ့သည္။

ထို့ေၾကာင့္ တို႕ဗမာအစည္းအရုံးအမည္နာမသည္ သူတို႕၏ ျပည္သူျပည္သား တိုင္းရင္းသားအားလုံး စည္းလုံးညီညာလိုေသာ သခင္လူငယ္မ်ား၏ ေစတနာဆႏၵကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနေပသည္။  ဝါရင့္လူၾကီးမ်ား၏ ျပိဳကြဲခဲ့ေသာ ယခင္ ျမန္မာအသင္းခ်ဳပ္ၾကီး (ဂ်ီစီဘီေအ) အမည္ႏွင့္ မတူ၊ စကားလုံးတိုင္း၊ေဝါဟာရတိုင္းကို ဂ႐ုတစိုက္ တီတြင္ကာ အစည္းအရုံးအသစ္ ထူေထာင္ခဲ့ၾက၏။
ထိုကဲ့သို႕ ေဝါဟာရအသစ္မ်ား သုံးစြဲျပီး တို႕ဗမာအစည္းအရုံးၾကီးကို သီးျခားကိုယ္ပိုင္ ႏိုင္ငံေရးလကၡဏာျဖင့္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။

တို႕ဗမာဝါဒသည္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားေသာ ဝါဒမဟုတ္၊ႏိုင္ငံသားအားလုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး သခင္ျမ ကိုယ္တိုင္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။
သခင္ျမ ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈပါ။

ျဖည့္စြတ္သုံးသပ္ခ်က္။ 
"ျမန္မာ"အမည္ကို Burma, Burman, Burmese ဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးေရးၾကေသာ္လည္း...
"ဗမာ" အမည္ကို အဂၤလိပ္စာလုံးေပါင္းသို႕ အသံထြက္ဖလွယ္လွ်င္ Bama (ဝါ) Bamar ဟုသာ ေရးသင့္သည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ "ဗမာ"ေဝါဟာရတြင္ နယ္ခ်ဲ့ေပးေသာအမည္မရွိ။ သခင္လူငယ္တို႕က စတင္သုံးေသာ စာသုံးေပသုံးေဝါဟာရအသစ္ က်ပ္ခြၽတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။
                           
တို႕ဗမာအစည္းအရုံးကို We Burman Association ဟု ေရးသည္ကို သေဘာမက်။ Dobama Asiayone  (ဝါ) Dohbamar Asiayone ဟုသာ ေရးသင့္ေၾကာင္း ျဖည့္စြတ္တင္ျပပါသည္။
                           
reference: ousar.lib.okayama-u.ac.jp

No comments:

Post a Comment