16 Aug 2012

သခင္ႏုတို႔ေခတ္က ေလာကပါလတရား

သခင္ႏုတို႔ေခတ္က ေလာကပါလတရား

တရားမွ်တ…လြတ္လပ္ျခင္း နဲ႔မေသြ…တို႔ျပည္…တို႔ေျမ… မ်ားလူခပ္သိမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေစဖို႔… ခြင့္တူညီမွ် ဝါဒျဖဴစင္တဲ့ျပည္… တို႔ျပည္၊ တို႔ေျမ …ျပည္ေထာင္စု အေမြ … အၿမဲတည္တံ့ေစ … အဓိ႒ာန္ျပဳေပ … ထိန္းသိမ္းစို႔ ေလ…။

အဲဒါက ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းရဲ႕ ေျခဆင္းအစပိုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ သီခ်င္းကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းအျဖစ္ သီဆိုလာခဲ့ တာ အခု ၆၄ ႏွစ္တုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါ တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္း ေျခဆင္း ပိုဒ္မွာပဲ ေလာကပါလတရား ၃ ပါး ျဖစ္တဲ့ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ ျခင္းနဲ႔ ညီမွ်ျခင္းဆုိတဲ့ ေတးစာသား ေတြပါရွိၿပီးျဖစ္ေနပါတယ္။ ေလာက ပါလတရားဆုိတာဟာ ေလာကႀကီး ကို မပ်က္မယြင္းရေအာင္ ထိန္း ေက်ာင္းတဲ့တရားေတြပဲလုိ႔ အလြယ္ တကူနားလည္ၾကရမွာပါ။ ေလာက ပါလတရားေတြ ဆုတ္ယုတ္လာတဲ့  လူ႔ေဘာင္တစ္ရပ္ဟာ မၾကာမီ ပ်က္စီးယုိယြင္းသြားမွာ ေသခ်ာပါ တယ္။

(၁) တရားမွ်တျခင္း (Justice) (၂) လြတ္လပ္ျခင္း (Liberty) နဲ႔ (၃) ညီမွ်ျခင္း (Equality) ေခၚတဲ့ ေလာကပါလတရား ၃ ပါးဟာ လူ သားတို႔ရဲ႕ မူလသဘာဝလုိလားခ်က္ပဲဆိုတာ အေနာက္တုိင္း၊ အေရွ႕တုိင္းႏုိင္ငံေရး ဒႆနပညာရွင္ႀကီးေတြက အေစာႀကီးကပဲ ေတြ႕ရွိခဲ့လို႔ သူတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းေတြမွာ ထည့္ သြင္းေရးထားေလ့ ရွိတာကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု၊ ရပ္ ကြက္တစ္ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု၊ ႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္း သေဘာတရားကို စြဲကိုင္ၿပီးျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းၾကရပါတယ္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး ေတာင္မွ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ေပၚတဲ့ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာမွာ တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ညီမွ်မႈေတြနဲ႔ မကင္းမလြတ္ေအာင္ ခ်ိန္ဆဆံုး ျဖတ္ေပးေနမွ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံေတြက ေက်နပ္မႈ ရွိႏုိင္ပါ တယ္။
ပါတီစံုစနစ္နဲ႔ အတြဲအစပ္ကေတာ့ ေလာကပါလတရားကို ဦးစားေပးၾကတာပါပဲ။ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္၊ နာဇီ-ဖက္ဆစ္ အာဏာရွင္စနစ္၊ ပစၥည္းမဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ေတြနဲ႔ သြားတဲ့အခါ ေလာကပါလတရားေတြဟာ မရွိသေလာက္ ေမွးမိွန္ေနတတ္ပါတယ္။ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆုိေတာ့ ေလာကပါ လ တရားကို ဦးစားေပးရပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးစီးခဲ့တဲ့ တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္
၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အ ေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ပထမအႀကိမ္ တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ ေတာ္ ပထမအစည္းအေဝးကို ၁၉၄၇ ခု၊ ဇြန္လ ၁ဝ ရက္၊ နံနက္ ၁၁ နာရီ က စတင္ၿပီး အဲဒီလ ၁၈ ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယ အႀကိမ္က်င္းပေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ က်ဆံုးသြားလို႔ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥကၠ႒ေနရာကို သခင္ႏုကပဲ ဆက္ခံ ၿပီး လြတ္လပ္ေရးခရီးကို ဆက္ခဲ့ပါ တယ္။

ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ ပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာမွာ ပါဝင္ ရမယ့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ကို ခ်မွတ္ေပးတဲ့ လမ္းၫႊန္အဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအဆုိမွာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ၇ ခ်က္ကို က်င့္ သံုးမယ့္ လမ္းၫႊန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂၅၅ ဦးအနက္ ၂၄၆ ဦးတက္ေရာက္ ၾကတယ္။ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးမွာ ယာယီသဘာပတိအျဖစ္ သခင္ျမကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ တယ္။ လႊတ္ေတာ္သဘာပတိအျဖစ္ သခင္ႏုကို တင္ေျမႇာက္ဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက အဆိုတင္သြင္းၿပီး ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြား စဝ္ေရႊသိုက္က ေထာက္ခံခဲ့တယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ တင္သြင္း တဲ့ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားထဲမွာ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔ ညီမွ်ျခင္းဆိုတဲ့ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြ ပါဝင္ေနပါတယ္။ အဲဒီလမ္းၫႊန္ခ်က္ ေတြကို ၂ ရက္ၾကာေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္ကန္႔ကြက္သူမရွိ ေထာက္ခံၾကတယ္။ ေထာက္ခံသူေတြက ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီး၊ လင္းေခး- ဦးထြန္းျမင့္၊ မန္းဘခိုင္၊ ေစာစံဖိုး သင္၊ ေစာဝိရီေက်ာ္၊ ဆမားဒူဝါဆင္ ဝါးေနာင္၊ ဒူဝါေဇာ္လြန္း၊ ဦးဝမ္ကို ေဟာ၊ မြန္-ထြန္းရင္၊ ဦးဘေစာ၊ ဦးစံထြန္းေအာင္၊ သခင္သန္းေဖ၊ ဦးစိန္ဘြား၊ မစၥတာေအ-ေရဗား၊ ေဒၚေစာေရႊနဲ႔ ေဒၚလွရွင္တို႔ျဖစ္ပါ တယ္။ အားလံုးဟာ တုိင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ တယ္။

လႊတ္ေတာ္သဘာပတိ သခင္ႏု
ေနာင္အခါ လြတ္လပ္တဲ့ျပည္ ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ရဲ႕ ပထမဆံုးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမယ့္ သခင္ႏုဟာ အဲဒီႏွစ္အပိုင္းအျခားက တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သဘာ ပတိျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ က် ဆံုးၿပီးေနာက္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္လာတယ္။ ဘုရင္ခံ ဆာဟူးဘတ္ရန္႔စ္ရဲ႕ ၾကားျဖတ္ ယာယီ အမ်ဳိးသားအစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အ႐ိုက္အရာကို သခင္ႏုက ဆက္ခံ ခဲ့ရတယ္။ လႊတ္ေတာ္ သဘာပတိ ေနရာက သခင္ႏုႏႈတ္ထြက္သြားလုိ႔ စဝ္ေရႊသိုက္ကို လႊတ္ေတာ္ သဘာ ပတိအျဖစ္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ရျပန္ တယ္။

အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီမ်ားမွာ ကနဦးပါဝင္သူ ၅၅ ဦးစာရင္းကို မန္းဘခိုင္ကတင္ျပ ပါတယ္။ ေနာင္အခါ ဆပ္ေကာ္မတီ မ်ား ထပ္တုိးၿပီး လူဦးေရတုိးခ်ဲ႕လာ ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ အႀကံေပး အရာရွိ ဦးခ်န္ထြန္းကေတာ့ အလုပ္ အမ်ားဆံုးနဲ႔ ျပည္ပခရီးစဥ္ေတြ အသြားရဆံုးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာပါတယ္။

 ျမန္မာစာေပပညာရွင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ တဲ့ ဆရာမင္းသုဝဏ္၊ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ တို႔ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒပါ ျမန္မာစာ အေရးအသား မွန္ကန္ေခ်ာေမြ႕မႈ အကူအညီကိုလည္း ယူရပါတယ္။ အဲဒီဆရာေတြက ထုိအခ်ိန္က လူ ငယ္ေတြျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ က ျမန္မာစာနည္းျပ ဆရာမ်ား ျဖစ္ေပမယ့္ ပညာညဏ္ႀကီးလို႔ ေကာ္မတီထဲမွာ ထည့္သြင္းထားရပါ တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔သခင္ႏု တို႔လည္း ျမန္မာစာအေရးအသား ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေစာေစာက တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္ လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္းတို႔ုကို ေလာကပါလတရားမ်ားလုိ႔ အမည္ေပးေခၚ ေဝၚသမုတ္ခဲ့တာ ကနဦးသခင္ႏုနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ရဲ႕ စိတ္ကူး ျဖစ္ၿပီး ဆရာမင္းသုဝဏ္၊ ဆရာ ေဇာ္ဂ်ီတို႔နဲ႔သာမက တကၠသိုလ္က ျမန္မာစာဆရာႀကီးေတြ၊ ျပင္ပစာေပ ေလာကက ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕နဲ႔ တိုင္ပင္ ညႇိႏႈိင္းကာ ဘာသာျပန္ၾကတာ ျဖစ္ တယ္လို႔ အဲဒီေခတ္ကုိမီခဲ့သူေတြက ေျပာၾကပါတယ္။

သခင္ႏုရဲ႔ ေလာကပါလတရား
၁၉၄၈ ခု၊ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္ ေန႔မွာ လြတ္လပ္ေရးရေတာ့ ႏုိင္ငံ ေတာ္ရဲ႕ ယာယီသမၼတႀကီးက စဝ္ေရႊ သိုက္နဲ႔ ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သခင္ႏု ျဖစ္လာပါတယ္။ ၁၉၄၇ ခု အေျခခံဥပေဒအရ ပါတီစံုစနစ္နဲ႔ သြားၾကတယ္ေပါ့။ သခင္ႏုက စာ ေရးဆရာ၊ ျပဇာတ္ေရးဆရာအလုပ္ ေတြလည္း စိတ္ဝင္စားတယ္။ ႏုိင္ငံ ေရး၊ ဘာသာေရးစာအုပ္ အမ်ား အျပားလည္း ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ တယ္။ မၾကာခဏလည္း တုိင္းျပည္ သို႔ မိန္႔ခြန္းမ်ားေျပာရေလ့ရွိပါတယ္။

အဲဒီ ပထမအႀကိမ္ယာယီအစိုးရမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေလာကပါလ တရား ၃ ပါးကို အေျခခံတဲ့စာေပေတြ၊ မိန္႔ခြန္းေတြ အမ်ားႀကီးေရးခဲ့၊ ေျပာ ခဲ့ပါတယ္။ သခင္ႏုေဟာေျပာေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားေတြထဲမွာ လူထုနဲ႔ အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ေလာက ပါလတရား ၃ပါးကုိ အတုံးလုိက္၊ အတစ္လုိက္မဟုတ္ဘဲ သိမ္သိမ္ေမြ႕ ေမြ႕နဲ႔ ထည့္သြင္းထားတာလည္း ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အတူ တြဲဖက္လာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ လည္း လက္တြဲေဖာ္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးေတြနဲ႔အတူ ေက်ာ္လႊားၾက တဲ့အခါ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစဖုိ႔ ေလာကပါလတရားေတြ အေျခခံတဲ့ ႏုိင္ငံေရးမိန္႔ခြန္း အမ်ားအျပားကုိ ေျပာဆုိခဲ့ရပါတယ္။

၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ရက္ ေန႔မွာ ၁၉၅၁ ခု၊ ၁၉၅၂ခုႏွစ္ေတြ က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပထမအႀကိမ္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲက အႏုိင္ရလာတဲ့ လြတ္ ေတာ္ ၂ ရပ္က ကုိယ္စားလွယ္ေတြ နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။အဲဒီေန႔မွာပဲ ေဒါက္တာဦးဘဦးကုိ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သမၼတႀကီးအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္၂ရပ္ ေပါင္းက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ပါ တယ္။ ယခင္ကသမၼတႀကီးစပ္ေရြ သုိက္ကုိ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္(အထက္ လႊတ္ေတာ္)နယကႀကီးအျဖစ္ တင္ ေျမႇာက္ၾကၿပီး၊ ဦးႏုကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ထပ္မံ ေရြး ေကာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ၁၃-၃-၅၂ ေန႔ကစၿပီး ဦးႏုရဲ႕ အဆုိျပဳခ်က္အရ သခင္ႏုနာမည္က ဦးႏုအမည္သုိ႔ တရားဝင္ ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚခဲ့ပါ တယ္။

သခင္ႏုနာမည္ေျပာင္းဂယက္
တုိ႔ဗဗာအစည္းအ႐ုံးဟာ တစ္ခ်ိန္က သခင္အသင္းလုိ႔ အမ်ားက နားလည္ၾကၿပီး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္ သခင္လူငယ္မ်ားရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈ မွတ္တုိင္ႀကီးတစ္ခုပါပဲ။ လြတ္လပ္ေရးေခတ္မွာ ‘သခင္’အမည္ေတြဟာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္နဲ႔ တ ဆက္တစပ္ထဲရွိတဲ့အတြက္ အလြန္ဂုဏ္ယူစရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သခင္ႏု ဟာ သူ႔အမည္ေရွ႕မွာ သခင္ မထည့္ေတာ့တာ ကြၽန္ဘဝကလြတ္ လာလုိ႔ သခင္ႏုအမည္ သုံးစရာလုိ ေတာ့ဘူးလုိ႔ အလြယ္ထင္ရေပမဲ့ ဘဝတူ သခင္အခ်ိဳ႕က ဦးႏုဆုိၿပီး နာမည္ေျပာင္းတာကုိ မေက်မနပ္ ျဖစ္ၾကတဲ့ ဂယက္ကလည္း ရွိပါ ေသးတယ္။

သခင္အမ်ားစုက လက္ဝဲသမားေတြ (မာ့ခ္စ္ဝါဒီေတြ၊ ေျမေပၚကြန္ျမဴနစ္ေတြ) ျဖစ္ၾကပါ တယ္။ ၁၉၅၁၊ ၅၂ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲလုပ္တဲ့ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ သခင္ႏုဦးစီးတဲ့ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီေတြက သခင္ထြန္းအုပ္တုိ႔ရဲ႕ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး၊ သခင္ဗစိန္ရဲ႕ ဗမာျပည္ ဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီ၊ ေဒါက္တာဗေမာ္ရဲ႕ မဟာဗမာအဖြဲ႕၊ အျခား လက္ဝဲပါတီ ေတြ အမ်ားအျပား ၿပိဳင္ၾကပါတယ္။ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အပါအဝင္ ၿပိဳင္ ဖက္က ၁၃ ပါတီ ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ အဆုိရွိတယ္။ သခင္ႏုနဲ႔ တြဲဖက္လုပ္ ကုိင္ေနရတဲ့ ဖဆပလ (ဆုိရွယ္လစ္ အုပ္စု)က တကၠသုိလ္ပညာတတ္ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဗေဆြ၊ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းစတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေရးပါလာတယ္။ သခင္ႏု တစ္ခ်ိန္ကပါဝင္ဖူးတဲ့ တုိ႔ဗမာအစည္း အ႐ုံး (သခင္ပါတီ)ကလည္း အား နည္းေနပါၿပီ။ သခင္တခ်ိဳ႕နဲ႔ ေျမ ေအာက္ပုန္ကန္သူတခ်ိဳ႕လည္း ဆက္သြယ္မႈရွိေနတယ္။ အဲဒါေတြကုိ သုေတသနလုပ္ၿပီး  သခင္ႏုက ဦးႏုအမည္ ေျပာင္းရတာကုိ စူးစမ္း ၾကရမွာပါ။

ဦးႏုရဲ႕ ေနာက္လုိက္ ေတြက ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွာ ဦးဗုိလ္အုပ္စု နဲ႔ သခင္အုပ္စုကြဲသြားတဲ့အထိ ဦးႏု ရဲ႕ ၁၂ ႏွစ္တာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဘဝနဲ႔ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ ဘယ္လုိရွိမလဲ ဆုိတာ သုေတသနလုပ္ၾကရမွာပါ။ (ဒါမွလည္း သခင္ႏုက ဦးႏု ျဖစ္လာ တာ အမွန္ကုိေရာက္ႏုိင္ပါမယ္။)

ပါတီဝါဒက ဆုိရွယ္လစ္ဒီမုိကရက္
သခင္ႏုဟာ တစ္သီးပုဂၢလ(ဝါဒ မရွိသူလုိ႔) ေျပာၾကေပမယ့္ ကနဦး သခင္ႏုေလ့လာတာက ဦးဘခ်ိဳ၊ ဦးဘခုိင္တုိ႔ရဲ႕ ေဖဗီယန္ဆုိရွယ္လစ္ ဝါဒပါပဲ။ ဆင္းရဲသားေကာင္းစားေရး ဝါဒပဲ။ သူေဌးကုိ မထိခိုက္ေစရဘူး။ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္အရ ေရွး အတိတ္ကံေၾကာင့္ ခ်မ္းသာသူ သူေဌးေတြကုိ ရန္မရွာဘဲ ဆင္းရဲ သားေတြကုိ ဘယ္လုိေခ်ာင္လည္ ေအာင္ လုပ္မလဲဆုိတာသာသခင္ႏု က စဥ္းစားတဲ့သူပါ။ လူမြဲတုိ႔ထြက္ရပ္ လမ္းဆုိတဲ့ စာတစ္အုပ္ကုိ သခင္ႏု ေရးခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကုိင္ ဖက္ေတြက မာ့ခ္စ္ဝါဒကုိ အေျခခံ တဲ့ ဆုိရွယ္လစ္ေတြျဖစ္ေနတယ္။ မာ့ခ္စ္ဝါဒအရ သူေဌးေတြ ေခါင္းပုံ ျဖတ္လုိ႔ ဆင္းရဲသားေတြမြဲေတရတဲ့ ႏြံတြင္းက မတက္ႏုိင္တာ ျဖစ္တယ္ လုိ႔ဆုိတယ္။ သူေဌးကုိ အျပစ္ျမင္တဲ့ ဆုိရွယ္လစ္ေတြနဲ႔ သူေဌးကုိ မထိ ခုိက္ဘဲ ဆင္းရဲသားကုိ ကယ္တင္ ခ်င္တဲ့ ေဖဗီယန္ဝါဒက ျခားနားေန ျပန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတုိ႔လုိလားတဲ့ ဝါဒ အတုိင္း ဒီမုိကရက္တစ္ဆုိရွယ္လစ္ ဝါဒကုိ ဖဆပလအဖြဲ႕ရဲ႕ဝါဒလုိ႔ ဦးႏု ကလည္း ေၾကညာႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ သူ ကုိယ္တုိင္ခံစားခ်က္အရ ေလာကပါလတရားနဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒဟာ သဟဇာတျဖစ္မျဖစ္ သုေတသန လုပ္ၾကရဦးမွာပါ။

၃၃ ဦး အႀကံေပးအဖြဲ႔နဲ႔ ေလာကပါလတရား
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္ မွာ ဥကၠ႒ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက အစဥ္အလာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား ႀကီး ၃၃ ဦးကုိ ျပည္တြင္းညီညြတ္ေရး အႀကံေပးအဖြဲ႕အမည္နဲ႔ ၂၆ ႏုိဝင္ ဘာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အႀကံÓာဏ္ ေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ အသစ္ ေရးဆြဲႏုိင္ေရးအထိ ရည္ မွန္းခ်က္ရွိေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ၃၃ ဦးအဖြဲ႕ကုိ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအဖြဲ႕က ၂၁ ဦးနဲ႕ ၁၁ ဦး ဆုိၿပီး အႀကံေပးတာ ၂ မ်ိဳးျဖစ္ေန တယ္။ (ဒီမုိကေရစီဆုိရွယ္လစ္ အဖြဲ႕) ၂၁ ဦးအဖြဲ႕ရဲ႕ အႀကံေပးခ်က္ ေတြထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္မႈ ၇ ခ်က္၊ တရားမွ်တမႈ ၃ ခ်က္၊ ညီမွ်မႈ ၃ ခ်က္ကုိ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းျပထားၿပီး ေလာကပါလတရား မ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔ သင့္ေၾကာင္းတင္ျပၾကပါတယ္။ ၿပီး ေတာ့ သင့္ေတာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ပါတီ စုံစနစ္ကုိ ကူးေျပာင္းဖုိ႔ အႀကံျပဳ ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဦးႏုက သီးျခားအႀကံျပဳခ်က္ တင္သြင္းပါ တယ္။ ၁၁ ဦးအဖြဲ႕က ဆုိရွယ္လစ္ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္ကုိ သုံးစြဲလုိတဲ့ လက္ဝဲဆန္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝဝ၈ ခု ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ အခန္း ၁ ႏုိင္ငံေတာ္ အေျခခံမႈမ်ား အခန္းမွာBasic Principles အေျခခံမႈမ်ား ပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (င) မွာလည္း ႏုိင္ငံေတာ္၌ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာက ပါလတရားမ်ား ပုိမုိထြန္းကားေရး ဆုိတဲ့ ပုဒ္မခြဲတစ္ရပ္လည္း ထည့္ သြင္းထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံသစ္တစ္ရပ္ကုိ တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ေလာကပါလတရား ၃ ပါးျဖစ္တဲ့ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္းဆုိတာဟာ ဘယ္ေလာက္ အေရးပါသလဲဆိုတာ ထင္ရွားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပါတီစုံ စနစ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းဟာ ေလာကပါလတရားမ်ားနဲ႔ ထုံမႊန္း ေနမွသာၿပီး ျပည့္စုံတဲ့၊ သာယာ ဝေျပာတဲ့ ႏုိင္ငံ ေတာ္ႀကီးတစ္ရပ္ကုိ ဦးတည္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိုးျမင့္ဝင္း(သိပၸံ/နည္းပညာ)
စာကုိး-
(၁) ျမန္မာ့ရက္စဥ္သမုိင္း ၁၉၄၅-၂ဝဝ၈ ဒုတိယတြဲ၊ သမုိင္း သုေတ သနအဖြဲ႕။
(၂) ျမန္မာ့ေအာင္ဆန္း (ေမာင္ ျမတ္မုိး-ဘာသာျပန္)၊  (Aung San of  Burma, Dr. Maung  Maung)
(၃) ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ပုံႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း၊  ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန။
Source:  danyawadi on in Articles

No comments:

Post a Comment