27 Jan 2013

ကုလား ဟူသည္ ဤသို႔တည္း - အပိုင္း( ၂ )ဦးခင္ေမာင္ေစာ၏ မူရင္းစာတမ္း

အခန္း(၄) ထင္ရွားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအား သံုးစြဲပံု ဥပမာမ်ား

(1) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၃ရက္ေန႔၊ လုပ္ၾကံျခင္းမခံရခင္ ၆ရက္အလိုတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း ေနာက္ ဆံုးေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လက္ဖြာမႈမ်ား၊ျဖဳန္းတီးမႈမ်ား ကို ေထာက္ျပ သြားျပီး  အဆိုပါစရိုက္မ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရရွိျပီးေနာက္ ျပည္ပ တင္သြင္းကုန္အေရအ တြက္ ကို ေလွ်ာ့ခ်သင့္သည္ဟု ေျပာၾကားသည့္ေနရာတြင္ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအား ဤသို႔သံုးစြဲခဲ့သည္။
“ဆီကို ကုလားျပည္က ၀ယ္ရတယ္”
အကယ္၍ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ တစ္စံုတစ္ရာအား ထိခိုက္ေစသည့္ ဆိုးရြားေသာ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး ရွိေနခဲ့လွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေနျဖင့္ အဆိုပါစကားလံုးအား သူ၏မိန္႔ခြန္းအတြင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

(2) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု

Burma under the Japanese အမည္ျဖင့္ J. S. Furnival ဘာသာျပန္ဆိုထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ျမန္မာဘာသာျဖင့္ မူရင္းေရးသားေသာ ငါးႏွစ္ရာသီ ဗမာျပည္  စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၇ တြင္-

ကန္ထရိုက္တာကုလားသည္ သူ၏အလုပ္ကို ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘဲ မႏၱေလးမွ ထြက္ေျပးျခင္းျဖစ္ေလ သည္။”

စာမ်က္ႏွာ ၂၀၅ တြင္-

“အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစီရင္မႈအဖြဲ႔ (preparatory Committee) ကိုဖြဲ႔ျပီး၍ တစ္လေလာက္ရွိေသာအခါ တစ္ေန႔ သ၌ လကၡဏာဖတ္တတ္ေသာ ကုလားနာမည္ၾကီးတစ္ဦးကို သူ၏ရံုးခန္းအတြင္း ၌ ေဒါက္တာ ဘေမာ္ သည္ ေခၚ၍ (သူသည္ ေခ်ာင္း၍ အသတ္ခံရမည္ေလာဟူ၍) တိုင္ပင္ဘူး၏။”

(3) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ သတင္းစာဆရာ၊စာေရးဆရာ ဦးသိန္းေဖျမင့္

သူ၏ထင္ရွားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည့္ ဘံု၀ါဒႏွင့္တို႔ဗမာ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ၁၇၀ တြင္-

“ကုလားဆင္းရဲသားမ်ားကား ဗမာျပည္၌လာေရာက္ေနထိုင္ရေသာ ေက်းဇူးကိုေမ့ဟန္မရွိ။ ဗမာမ်ားကို ရန္မမူ၊ တခါတခါ ဗမာမ်ားႏွင့္ ဆိုးတူေကာင္းဘက္ ေဆာင္ရြက္ ၾကေလ သည္။ ေရနံေခ်ာင္း ၊တညင္ စေသာ ေရနံေျမသပိတ္တို႔၌၎၊ အျခားသပိတ္တို႔၌၎၊ ကုလားအလုပ္သမားႏွင့္ ဗမာအလုပ္ သမား သည္ တပူးတေပါင္းတည္းရွိသည္မွာ ထင္ရွား၏။”

အခန္း(၅) အေရးၾကီးစာရြက္စာတမ္းမ်ားမွ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအား သံုးစြဲပံုဥပမာမ်ား

(1) ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေၾကျငာစာတမ္း အမွတ္(၁)၊ အပိုဒ္(၂)၊ အပိုဒ္ခြဲ(ဏ)၊ ၁၉၄၄-ခု၊ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္။(3)
“ကရင္၊ရွမ္း၊ပေလာင္၊ေတာင္သူ၊ကခ်င္၊ခ်င္း၊ မြန္၊တရုပ္၊ ကုလား စေသာလူနည္းစုမ်ား ၏ ႏိုင္ငံေရး ၊စီးပြားေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို အစိုးရက အထူးေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း။”

(2) ေျမေအာက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေၾကျငာခ်က္၊ ၁၉၄၅-ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ရက္။ အခဏ္း (၆)၊ အပိုဒ္ (၄)။(4)

“ကုလားစစ္တပ္ကိစၥ။ ကုလားစစ္တပ္သည္ ဂ်ပန္စစ္တပ္ႏွင့္အတူ ဆုတ္ခ်င္လည္း ဆုတ္သြား မည္၊ သို႔မဟုတ္ ဗမာျပည္တြင္ ဖရိုဖရဲျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္သြားလိမ့္မည္၊ ကုလားစစ္တပ္ ဖရိုဖရဲျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဗမာျပည္တြင္ အဓိကရုဏ္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္စရာလမ္းရွိသည္၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါလွ်င္ ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ တိုက္ ခိုက္ေရးတြင္ ကုလားစစ္တပ္သည္ ငါတို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍လုပ္သည္အထိ ၾကိဳးစားၾကရမည္။”

အခန္း(၆) မွားယြင္းစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း (က) အစြန္းေရာက္အမ်ိဴးသားေရး၀ါဒီမ်ား၏ ဖန္တီးမႈ

ကိုလိုနီေခတ္အတြင္း အိႏိၵယတိုက္ငယ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕အေျခခ်ေနထိုင္သူဦးေရ အ လြန္ အမင္းမ်ားျပားလာသည့္ေၾကာင့္ အဆိုပါ အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီတို႔က ကုလားဟူေသာေ၀ါ ဟာရ အား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈသစ္တစ္ရပ္ တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ထဲမွအခ်ိဳ႕က ကုလား ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ “ကူး”(ျဖတ္သန္းျခင္း)ဟူေသာ ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ “လာ”(၀င္ေရာက္ျခင္း) ဟူေသာျမန္မာစကားမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ အျပည့္အစံု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါက ပင္လယ္ရပ္ျခားတိုင္းတပါးမွ ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္လာသူမ်ား ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ အဆိုပါအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆို ခ်က္ တြင္ အဆိုးသေဘာ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ မပါရွိပဲ ျမန္မာမႈျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အဆိုပါအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အတိုင္း ဓေလ့သံုးစကားအျဖစ္ စြဲျမဲစြာ သံုးစြဲလွ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ပညာရွင္ရပ္၀န္းအတြင္း လံုး၀အေျခခံ သံုး စြဲျခင္း မရွိသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

အကယ္၍ အထက္ပါအခ်က္အလက္သည္ မွန္ကန္မည္ဆိုပါလွ်င္ မူလဘူတ အာရပ္ဘာသာစကား Kafir (Non Believer of Islam)မွ ဆင္းသက္လာေသာ အာဖရိကလူမည္းမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေခၚဆိုသည့္ ကပၸလီ ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအား အထက္ပါအတိုင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ေစလိုပါသည္။ရလာဒ္အေနျဖင့္ “ကပ္”(အနားသို႔တိုးသည္၊အနီးတြင္ေနသည္) ႏွင့္ “ပလီ”(ခၽြဲသည္[ဘန္းစကား]၊ ခ်ိဳသာစြာျဖားေယာင္း သည္) ဟူ၍ ဆက္စပ္မႈမရွိေသာ အဓိပၸါယ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေပလိမ့္မည္။ ထိုႏွစ္ခုအား ဆက္စပ္အဓိ ပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမည္ ဆိုပါက “ကပၸလီ” ဟူေသာ အေခၚအေ၀ၚသည္ အနီးတြင္ေန၍ ခၽြဲသည္ဟု အဓိပၸါယ္ ထြက္ေနေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ကုလားဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ “ကူးလာ” မွဆင္း သက္လာေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ မွားယြင္းေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ သည္။

ဤေနရာ၌ Col. Henry Yule ႏွင့္ A. C. Burnel တို႔ေရးသားေသာ Hobson-Jobson စာအုပ္, စာမ်က္ႏွာ 495 တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ကို တင္ျပလိုပါသည္။

Kula, Kla, n.p Burmese name of a native of Continental India; and hence misapplied also to the English and other Westerns who have come from India to Burma; in fact used generally for a Western foreigner. ကုလား(ကုလ) 

နာမ္/နာမ္စား- အိႏိၵယတိုက္သားမ်ားအား ေခၚေ၀ၚသည့္ ျမန္မာအမည္။ ထို႔အျပင္ အိႏိၵယမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးႏွင့္ အျခားအေနာက္တိုင္းသားမ်ားကို ေခၚဆိုသည္။ အတိအက်အေနျဖင့္ အေနာက္ဖက္မွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ေယဘုယ်ေခၚေ၀ၚသည္။

ဤအေခၚအေ၀ၚ၏ မူလဇစ္ျမစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျငင္းခုန္မႈမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က ၎အေခၚအေ၀ၚသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံရွိ မ်ိဳးႏြယ္စုအမည္တစ္ခုျဖစ္ေသာ “Kols” ႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ကမူ “ကလဂၤ” ႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဟုဆိုၾကျပီး တခ်ိဳ႕က အိႏိၵယ၏ လူမ်ိဳးဇာတ္ခြဲျခားမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ျမန္မာဘာသာစကားနယ္ပယ္တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံယံုၾကည္ထားသည္မွာ ပင္လယ္ရပ္ျခား တိုင္းတပါးမွ ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္လာသူမ်ားဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည့္ “ကူးလာ” မွ ဆင္းသက္လာသည္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္ေနသည္။

ကုလားဟူေသာစကားလံုး၏ မူလပံုသ႑ာန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိက်သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားကို ပထမဆံုးေျခရာခံရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပါေမာကၡ Dr.Forschammer ၏အဆိုအရ သကၠတဘာသာျဖင့္ ေရးထိုးထားသည့္ ေရွးေဟာင္းပဲခူးေက်ာက္စာမ်ားတြင္ ကုလားဟူေသာ ယေန႔ေခတ္အေခၚအေ၀ၚသည္ သကၠတဘာသာစကား “ဂိုလ” မွဆင္းသက္လာျပီး အဆိုပါစကားလံုးသည္ သကၠတဘာသာစကားအရ Gauda ေဒသ၊ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူသိမ်ားသည့္ ဘဂၤလားေျမာက္ပိုင္း Gaur နယ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္လာေသာ  အိႏိၵယလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္း သိရွိရသည္။

14th cent, - "The heroes Sona and Uttara were sent to Ramaña, which forms a part of Suvannabhumi, to propagate the holy faith ........ This town is called to this day Gola mattikanagara, because of the many houses it contained made of earth in the fashion of houses of the Gola people." – Inscr. at Kalayani near Pegu, in Forschammer, ii.(5).  

(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ  အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားမွ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုဖန္တီးျခင္း

ကုလားဟူေသာ အေခၚအေ၀ၚသည္ တစ္ဖက္သားအား ထိခိုက္ေစာ္ကားသည့္ အဓိပၸါယ္မ်ိဳးမသက္ေရာက္ေသာ္လည္း အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားမွာ အဆိုပါအေခၚအေ၀ၚအား ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိၾကေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ကုလားဟူေသာအေခၚအေ၀ၚသည္ အိႏိၵယဘာသာစကားမ်ားျဖစ္ေသာ ဟင္ဒီ၊အူရဒူ၊ဘဂၤလီစသည့္ ဘာသာစကားမ်ားတြင္ အသားအေရာင္ (သို႔) အသားမဲ ဟုအဓိပၸါယ္ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သီးျခားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ အိႏိၵယ၊ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကုလားဟူေသာ အေခၚအေ၀ၚႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အဆိုပါအသံုးအႏႈန္းသည္ ဗမာ၊ရခိုင္၊မြန္စသည့္ ဌာေနလူမ်ိဳးမ်ားက ၎တို႔အား အသားမဲမ်ားဟု(၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း)ႏွိမ့္ခ်ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အသံုးအႏႈန္းအျဖစ္ ခံစားရေၾကာင္း ညည္းျငဴေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုအခ်က္ကို ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေျပာေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကုလားဟူေသာ အေခၚအေ၀ၚအား သံုးစြဲသည့္ေနရာတြင္ ဗမာ၊ရခိုင္၊မြန္၊ရွမ္း၊ကရင္စသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ပါအဓိပၸါယ္မ်ိဳးအား မည္သည့္အခါမွ ရည္ရြယ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။

တိတိက်က်ေထာက္ျပရမည္ဆိုပါလွ်င္ အိႏိၵယေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပါကစၥတန္ေဒသမွ ဆင္းသက္လာေသာ တခ်ိဳ႕လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ မြန္၊ဗမာ၊ရခိုင္စသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတခ်ိဳ႕ထက္ အသားပိုျဖဴျပီး ေခ်ာေမာလွပသည္ကို ၾကည့္လွ်င္သိရွိႏိုင္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းေနထိုင္ၾကသည့္ အိႏိၵယႏြယ္ဖြားလူမ်ိဳးမ်ားထဲမွ စိတ္သေဘာထားမျပည့္၀ဘဲ ၎တို႔၏မူရင္းေဒသမွ စရိုက္လကၡဏာမ်ားကို တင္းၾကပ္စြာထိန္းသိမ္းထားျပီး ေဒသခံလူေနမႈစနစ္တြင္ ေပ်ာ္၀င္ေရာေႏွာမႈမရွိေသာ လြန္ကဲစြာအျဖစ္သည္းသူတစ္စု၏ တုန္႔ျပန္မႈ သက္သက္သာျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္မိသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈသာ မွန္ကန္ခဲ့မည္ဆိုပါလွ်င္ ဘာသာစကားနယ္ပယ္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္လည္း အျငင္းပြားစရာျဖစ္လာႏိုင္သည္။

(1) ျမန္မာေ၀ါဟာရတြင္ Chinese မ်ားကို တရုတ္(ယပက္လက္သံ)ဟု ေခၚၾကသည္။အဆိုပါေ၀ါဟာရအား အထက္ပါနည္းအတိုင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကည့္လွ်င္ “တ”  ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ျမန္မာဘာသာစကားတြင္ တစ္ဟူေသာ ဂဏန္းကို “စ္” ေဖ်ာက္၍ ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ရုတ္(သို႔)အသံထြက္-“ယုတ္” သည္ ျမန္မာဘာသာစကားတြင္ ေကာက္က်စ္ေသာ၊ စိတ္ထားသိမ္ဖ်င္းေသာ စသည့္ ဆိုးရြားေသာအဓိပၸါယ္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ အထက္ပါနည္းအတိုင္း ဆက္စပ္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကည့္လွ်င္ Chinese မ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာစကားတြင္ ေကာက္က်စ္သိမ္ဖ်င္းေသာ လူတစ္မ်ိဳးဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေနေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ Chinese ႏြယ္ဖြားမ်ားသည္ အဆိုပါေ၀ါဟာရသံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အခါမွ် ေစာဒကမတက္ၾကသည့္အျပင္ “တရုတ္” ဟူေသာလူမ်ိဳးအမည္ကို ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ ခံယူၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

(2) ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားက ၎တို႔၏ဘာသာစကားအရ Phama ဟုေခၚၾကသည္။ အဆိုပါစကားလံုး၏ အသံထြက္သည္ ျမန္မာေ၀ါဟာရထဲတြင္ “ဖာမ” (Whore) သို႔မဟုတ္ “ဖားမ”(Female Frog) ဟု လြဲမွားစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ျမန္မာလူမ်ိဳးမွ် အဆိုပါအေခၚအေ၀ၚအတြက္ ေစာဒကတက္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ [ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရား ထိုင္းကိုသိမ္းပိုက္ခဲ့သည္အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတို႔အား Phama ဟုေခၚဆိုခဲ့သကဲ့သို႔ ယခုျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားအျပား ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေအာက္ေျခသိမ္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း Phama ဟုသာ ဆက္လက္ ေခၚေ၀ၚေနမည္သာျဖစ္သည္။ ] အခန္း(၇) ပညာရွင္တခ်ိဳ႕၏ ေဒသခံမ်ားထံမွ ပါးစပ္ရာဇ၀င္မ်ားကို ကိုးကား၍ (သတိမမူပဲ) ေရးသားတင္ျပမႈမ်ား (1) Desai, W. S, India and Burma, Calcutta, 1954, p. 37-38.

 "Burmans call Indians Kalas. This term has been interpreted into two different ways. Ku in Burmese means to cross over; and la is to come. So Kala is the one who has crossed over and come into the country, that is, a foreigner. The other interpretation is that it is the Sanskrit Kula meaning clan or caste. Hence it is thought that the term was applied to Indians since they observe caste. Kalas therefore would mean "the caste people". Most probably the first interpretation is the correct one. Kala simply means a foreigner. Europeans are often called by Burmans Kala phyu, i.e. white foreigners. The term Kala has indeed become in Burma a term of reproach and should be banned. When the Japanese were in occupation of the country from 1942 to 1945, they forbade the use of this term, substituting Indos ."

 “ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အိႏိၵယလူမ်ိဳးမ်ားကို ကုလားဟုေခၚၾကသည္။ အဆိုပါအသံုးအႏႈန္းအား နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ “Ku” သည္ ျမန္မာစကားတြင္ ျဖတ္သန္းျခင္း၊ “La” သည္ ဆိုက္ေရာက္သည္ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုလားဟူေသာ စကားသည္ တိုင္းျပည္တြင္းသို႔ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္လာသူ၊ ႏိုင္ငံျခားသားဟု အနက္အဓိပၸါယ္ရသည္။ အျခားအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုနည္းတစ္ခုမွာ သကၠတဘာသာစကားအရ ကုလား၏ အဓိပၸါယ္သည္ လူမ်ိဳးစု(သို႔) ဇာတ္ခြဲထားေသာ၊သီးသန္႔ခြဲျခားထားေသာ လူတစ္စုဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအသံုးအႏႈန္းသည္ အိႏိၵယလူမ်ိဳးမ်ားအား ၎တို႔ကို ဇာတ္မတူေသာ သီးသန္႔လူမ်ိဳးစုအျဖစ္ ရႈျမင္ခ်ိန္မွစတင္၍ သက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ထင္မွတ္ရသည္။ ထိုအခ်က္ကိုေထာက္ရႈ၍ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ဇာတ္မတူေသာလူမ်ိဳးဟု အဓိပၸါယ္ရေပလိမ့္မည္။ အထက္ပါအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွစ္ခုထဲမွ ပထမတစ္ခုမွာ တိက်မႈအရွိဆံုးျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကုလားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားကို ရည္စူးေခၚဆိုသည့္ ရိုးရိုးအသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ ဥေရာပတိုက္သားအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ျမန္မာမ်ားက ကုလားျဖဴဟု မၾကာခဏေခၚေ၀ၚေလ့ရွိသည္။(ဥပမာ-အသားျဖဴႏိုင္ငံျခားသား) ကုလားဟူေသာအသံုးအႏႈန္းသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ တဖက္သားအား ရံႈ႕ခ်ေစာ္ကားစရာစကားတစ္ခု မလြဲမေသြျဖစ္လာျပီး လံုး၀ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္သင့္ေသာ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုတိုင္းျပည္အား ဂ်ပန္မ်ားသိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ ၁၉၄၂-၁၉၄၅ တြင္ ၎တို႔က အဆိုပါအသံုးအႏႈန္းကို တားဆီးပိတ္ပင္ခဲ့ျပီး အင္ဒို ဟူေသာစကားျဖင့္ အစားထိုးေခၚေ၀ၚေစခဲ့သည္။” 

 အထက္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ မူရင္းအတိုင္း တင္ျပထားေသာ ပါေမာကၡ Desai ၏ တင္ျပခ်က္တြင္ မ်ဥ္းသားထားေသာ စာေၾကာင္းသည္ တိက်မွန္ကန္မႈမရွိေခ်။ အဆိုပါေ၀ဖန္ခ်က္အတြက္ အေထာက္အထား၊ အကိုးအကားအျဖစ္ ဂ်ပန္ေခတ္(၁၉၄၂-၁၉၄၅) ကာလအတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ျမန္မာသတင္းစာမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ဥပမာအျဖစ္ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပလိုပါသည္။ အဆိုပါသတင္းစာေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကို လူထုဦးလွ၏ “သတင္းစာမ်ားက ေျပာျပတဲ့ စစ္အတြင္း ဗမာျပည္” ဒုတိယတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၊၄၆၊၉၂၊၁၈၆၊ ၂၉၂၊၃၀၈ စသည္တို႔တြင္လည္း ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္သည္။

(က) ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ ႏို၀င္ဘာလ ၅ ရက္၊ ၁၉၄၂၊ ၾကာသပေတးေန႔ “ႏို၀င္ဘာလ၂ရက္ေန႔ ေန႔လည္၁နာရီအခ်ိန္တြင္ ကုန္စည္ၾကီးၾကပ္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ က်င္းပရာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ၊တရုတ္၊ ကုလား ကုန္သည္ၾကီးမ်ား၊ ပြဲစားၾကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း။”

(ခ) ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာ၊ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္၊၁၉၄၂၊ တနဂၤေႏြေန႔ “တရုတ္ကျပား၊ ကုလားကျပားမ်ားမွာ ဗမာမ်ားႏွင့္ ေနရာတိုင္းမွာလိုလို ၀င္ဆန္႔ႏိုင္ေစကာမူ အဂၤလိပ္ကျပားတို႔မွာ ခြဲခြဲျခားျခားေနတတ္၏။”

(ဂ) ဗမာ့ေခတ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။( ၀န္ၾကီး သခင္ဗစိန္၏ မိန္႔ခြန္း) “ဗမာပိုင္၊ကုလားပိုင္ အစရွိတဲ့ သေဘၤာေတြကို သည္ဌာနက သြားလာႏိုင္ဖို႔ အမိန္႔ေတြထုတ္ေပးမယ္”

(ဃ) ျမန္မာ့အလင္း၊ ဇန္န၀ါရီလ ၈ရက္၊ ၁၉၄၃။ “ကုလား ဒုကၡသည္မ်ား………” 

အကယ္၍ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအား ပိတ္ပင္၍ အင္ဒိုဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ အစားထိုးခဲ့လွ်င္(ပါေမာကၡ Desai ၏အဆိုအရ) အဆိုပါသတင္းစာမ်ား၌ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္ ကုလားဟူေသာ စကားလံုးေနရာတြင္ အင္ဒိုဟုအစားထိုးရံုမွလြဲ၍ တျခားနည္းလမ္းမရွိေခ်။ ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ အဆိုပါသတင္းစာတိုက္မ်ားမွ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ဂ်ပန္စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ကင္ေပတိုင္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

(2) Esche, A., Wörterbuch Burmesisch-Deutsch (Burmese-German Dictionary), Leipzig, German Democratic Republic, 1976, p. 40: ကုလား P> vulg Inder m; Mann m aus dem Westen Dr.Asche ၏အဆိုအရ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ပါဠိစကားမွဆင္းသက္လာျပီး အေနာက္အရပ္မွလူ(သို႔) အိႏိၵယလူမ်ိဳးဟု အဓိပၸါယ္ရေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါအသံုးအႏႈန္းသည္ ရိုင္းစိုင္းေသာ စကားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ဦးႏုႏွင့္ ဦးသိန္းေဖျမင့္တို႔၏ ကုလားဟူေသာအမည္ကို ထည့္သြင္းသံုးႏႈန္းပံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ Dr.Asche ၏ အဘိဓာန္ပါ ေကာက္ခ်က္ဆြဲမႈအရ အဆိုပါအဘိဓာန္ကိုဖတ္ရႈသူမ်ားအျမင္၌ ထိုပုဂၢိဳလ္ၾကီးသံုးဦးသည္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားသူမ်ားျဖစ္ေနသည့္အျပင္ အိႏိၵယလူမ်ိဳးမ်ားကို အဆိုးျမင္စိတ္ဓာတ္ရွိသည့္ လူမ်ားျဖစ္သြားေပေတာ့မည္။

(6) ပကတိအမွန္တရားတြင္မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၎အားဆက္ခံသူ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုသည္ မဟတၱမ ဂႏၵီ၊ေနရူး၊ မိုဟာမက္အလီဂ်င္းနားကဲ့သို႔ေသာ အိႏိၵယေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးသူမ်ားျဖစ္ျပီး အဆိုပါ အိႏိၵယေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ေလးစားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ကြန္ျမဴနစ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းေဖျမင့္သည္လည္း အိႏိၵယကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အလြန္နီးစပ္သူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ထိုပါတီမွရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေသာသူျဖစ္သည္။

အခန္း(၈) နိဂံုး ခိုင္မာေသာ စာေပအေထာက္အထားမ်ားအရ “ကုလား” ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းသည္ အိႏိၵယတိုက္ငယ္မွ လူမ်ိဳးမ်ားကိုေခၚဆိုသည့္ စကားလံုးျဖစ္ျပီး ၎တြင္ တဖက္သားအား ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ အဓိပၸါယ္မပါရွိေခ်။ အဆိုပါ စကားလံုးအား လြဲမွားစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကသည္မွာ ကိုလိုနီေခတ္ကာလအတြင္း၌သာျဖစ္ျပီး အယူသည္းေသာ အိႏိၵယလူမ်ိဳးမ်ားက ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားျဖင့္ လြဲမွားစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ ဌာေနလူမ်ိဳးမ်ားထဲမွ အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္သူတခ်ိဳ႕မွ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈအသစ္ တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈ လြဲမွားျခင္းသည္ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ျမန္မာစာေပပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ ခိုင္မာေသာ ျမန္မာစာေပလက္ရာမ်ားကို တိတိက်က် ေလ့လာကိုးကားရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားမွတဆင့္ ခ်ဲ႕ကားပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။

စာေရးသူအေနျဖင့္ ဤစာတမ္းသည္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ ျမန္မာ့ဂႏၱ၀င္စာေပအမ်ားစုကို ေလ့လာရန္ လက္လွမ္းမမွီၾကသည့္ ျမန္မာစာေပေလ့လာသူ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ သီးသန္႔ရည္စူး၍ ျမန္မာ့စာေပေလ့လာမႈနယ္ပယ္အတြင္း အလြန္တရာေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ အားထုတ္ျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Notes: 1 U Tin Htway, "Trash from Treasure, In the Case of Judson's Burmese English Dictionary", in "Tradition and Modernity in Myanmar", The International Conference on Myanmar, Berlin, 1993. 2 See and compare: U Tin Htway, A Glimpse of General Observations on Burmese pum, South Asian Digest of Regional Writing, Heidelberg, Vol. 9, pp. 16, 25-27. 3 See also Thakhin Tin Mya, Anti-Fascists Revolution, Head Quarter and Ten Divisions, (in Burmese), Rangoon, 1968, p. 21. 4 Ibid, p. 51. 5 Japanese trained Indian National Army (INA) headed by Subas Chandra Bose.

6 Dr.Annemarie Esche သည္ Mr.Jens Lorenz ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း စာတမ္းျပဳစုသည့္ေနရာတြင္ Chief supervisor ႏွင့္အတိုင္ပင္ခံပညာရွင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ Dr.Asche ႏွင့္ Jens Lorenz တို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ျမန္မာဘာသာမွ ဂ်ာမန္ဘာသာသို႔ျပန္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကြန္ျမဴနစ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးသိန္းေဖျမင့္သည္ ၁၉၆၂-၆၆/၁၉၇၅-၇၉ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ာမနီသံရံုး၏ ပထမဆံုးအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ေသာ Dr.Otto Esche ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ Dr.A.Esche တို႔၏ အရင္းႏွီးဆံုးမိတ္ေဆြျဖစ္လာခဲ့သည္။ Dr.A.Esche ၏ အထက္ေဖာ္ျပပါ အဘိဓာန္တြင္ ဦးသိန္းေဖျမင့္၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္ၾကည္အား အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အံ့ၾသသင့္စရာတစ္ခုမွာ Dr.A.Esche သည္ ေဒၚခင္ၾကည္ၾကည္ထံမွ မည္သို႔ေသာ အခ်က္အလက္၊အေထာက္အထားမ်ား ရရွိခဲ့ပါသနည္း ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ သူမ၏စာအုပ္ရွိ အမွာစာထဲတြင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာရွင္မ်ား(သို႔) စာေပအေထာက္အထားမ်ား မပါရွိေခ်။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ သူမအေနျဖင့္ ဤအဘိဓာန္ကိုျပဳစုရန္အတြက္ ေဖာ္ျပပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အိႏိၵယလူမ်ိဳးမ်ားထံမွ လြယ္လင့္တကူရရွိျခင္း (သို႔) ၾကားဖူးနား၀ပညာရွင္အခ်ိဳ႕ထံမွ ရရွိျခင္းသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

U Khin Maung Saw(Berlin)၏ (Mis)Interpretations of Burmese Words:Part I.In the case of the term Kala (Kula) သုေတသနစာတမ္းအား တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊မွားယြင္းမႈမ်ားရွိမည္ဆိုပါက ဘာသာျပန္ဆိုသူတြင္သာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။

ျမတ္သိန္းထြန္း
9.11.2012

ဦးခင္ေမာင္ေစာ၏ မူရင္းစာတမ္းကို ဖတ္႐ႉရန္ ဒီမွာ click ပါ။

No comments:

Post a Comment