27 Jan 2013

ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာ ဘာလဲ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)ႏိုင္ငံေရးမည္သည္ ယုတ္မာ ညစ္ေထးသည္ဟု ဆိုရမည္ေလာ။
စင္စစ္မွာ ႏိုင္ငံေရးသည္ ယုတ္မာညစ္ေထး သည္ မဟုတ္။ ႏိုင္ငံေရးကို ညစ္ေထးေအာင္ လုပ္သူတို႔သာလွ်င္ ယုတ္မာျခင္းသာ ျဖစ္ေပ၏။

ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာ ဘာလဲ ဟု ေမးဘြယ္ရာ ရွိျပန္၏။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သာမန္ပုထုဇဥ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးကိုမလုပ္သင့္၊ ႏိုင္ငံေရးကိုမလုပ္သင့္၊ ႏိုင္ငံေရးသည္ အလြန္ျမင့္ျမတ္သည့္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္မတန္မရာ၊ ေလးျမတ္စြာ ေမွ်ာ္ ရႈရန္သာလွ်င္ရွိသည္ဟူ၍ ဆိုရမည္ေလာ။

သို႔တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ အခ်ိဳ ႔ေသာ လူညာလူလိမ္တို႔ က ေတာအုံကနား ေက်းေတာသား လူရိုးလူအတို႔ကို အတိတ္၊ တေပါင္၊ စနည္း၊ ဘေ၀ါတို႔ကို တြင္တြင္္ၾကီး ေဟာ ေျပာ၍ ထိုသူတို႔၏ မေနာအၾကိဳက္ကို လိုက္၍ အငိုက္ကို ဖမ္းျပီးေနာက္ စားေပါက္ထြင္ၾကသည့္ ကိစၥဟု ဆိုရမည္ ေလာ။

သို႔တည္းမဟုတ္၊ ႏိုင္ငံေရးသည္ ကႏၱာရ ခရီးပမာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားစြာ ရွိေသာအ ေရးကိစၥ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ တတ္သာလွ်င္ ေရွာင္ရွားသင့္သည္ဟု ဆိုရမည္ေလာ။

သို႔တည္းမ ဟုတ္၊ ႏို္င္ငံေရးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေျပာေလ့ေျပာထရွိသည့္အတိုင္း၊ အမ်ိဳး - ဘာသာ - သာသနာေရးဟူ၍ပင္ ဆိုရဦးမည္ေလာ။

ႏိုင္ငံေရးသေဘာအမွန္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လူသားတို႔ႏွင့္ မတန္မရာ ျမင့္ျမတ္လြန္းသည္လည္းမဟုတ္၊ နိမ့္က်လြန္း သည္မဟုတ္၊ မ်က္လွည့္ေဗဒင္လည္းမဟုတ္၊ အဂၢိရပ္လည္းမဟုတ္၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ကႏၱာရ ခရီးလည္းမဟုတ္၊ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာျပီးေရာ စိတ္ေဇာႏွင့္ လုပ္ေသာ အေရးကိစၥလည္းမဟုတ္၊

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၌ ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အေျခေပၚတြင္ ေမွ်ာ္ေခၚ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ အေရးကိစၥသာလွ်င္ ျဖစ္ေပ၏။ အတိုခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ႏို္င္ငံေရးဆိုသည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လူ႔ေလာကတြင္ ေတြ႔ၾကဳံေနၾကရေသာ ကိစၥပင္ျဖစ္ေပသည္။

တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ လူ႔ကိစၥဟုဆိုရေပ မည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ စားမႈ၊ ေသာက္မႈ၊ ေနမႈ၊ ထိုင္မႈ၊ သြားမႈ၊ လာမႈ အစုစုသည္ ႏိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္၏။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ႏို္င္ ငံေရးကို မဆင္မျခင္ မေတြးေတာမိေစကာမူ ႏို္င္ငံေရးသည္ ကြ်ႏု္္ပ္တို႔၏ အိမ္၊ ရုံး၊ အလုပ္ရုံ စသည္တို႔၌ ေပၚ ေပါက္လ်က္ရွိ၏။ ဤဌာနမ်ား၌ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံေရးကိုပင္ လုပ္ေနၾကရေပသည္။

အလုပ္သ မားသည္ အခေၾကးေငြအတြက္ အလုပ္လုပ္ရ၏။ ေတာင္သူလယ္သမားသည္ ၀မ္းစာအတြက္ လယ္ယာလုပ္ရ၏။ စားေရးစာခ်ီ အမႈထမ္းသည္လည္း လစာေငြအတြက္ အလုပ္လုပ္ရ၏။ ကုန္သည္၊ ပြဲစား စသည္တို႔သည္ အသီး သီး ၀င္ေငြရရန္ လုပ္ၾကရ၏။ အခ်ဳပ္မွာ စားေသာက္ေနထိုင္ေရးအတြက္ပင္ျဖစ္၏။ အလုပ္သမားသည္အခေၾကး ေငြကို တိုးတက္၍ ရျပီးလွ်င္စားသာေသာက္သာေသာအေျခအေနကိုရလို၏။ ေတာင္သူ လယ္သမားသည္ မိမိ၏ လယ္ေျမကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစ၍ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိလို၏။ စားေရး စာခ်ီ အမႈထမ္းတို႔သည္လည္း ရုံး၌ တ ကုတ္ကုတ္ လုပ္ေနရေသာ ဘ၀ထက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ ရွိေသာအေျခအေနသို႔ ေရာက္လိုၾက၏။ ကုန္သည္ပြဲစားတို႔လည္း လြယ္လြယ္ကူကူတိုးခ်ဲ ႔ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္လိုၾက၏။

ဤကဲ့သို႔ လူတိုင္း လူတို္င္း မိမိတို႔၏အခြင့္အေရးကို ရယူလိုျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္၏။

ကြ်ႏု္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၾကဳံေတြ႔ေနရေသာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈသည္ ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိသည့္အား ေလ်ာ္စြာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးသည္လည္း ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိ၏။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလုံး သက္သက္သာသာေခ်ာင္ ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိ လူတန္းေစ့ေအာင္ေနႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားပိုမိုရရွိႏိုင္ေအာင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ လြတ္လပ္ေရး ကို ေတာင့္တၾကေပသည္။

လြတ္လပ္ေရးဆိုရာ၌ ေနေရးထိုင္ေရး လြတ္လပ္မႈ၊ လူတဦးတေယာက္ အေနႏွင့္၎ ၊ တမ်ိဳးလုံးအေနႏွင့္၎ တိုးတက္ေရးၾကီးပြားေရးေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏို္င္ေအာင္ လြတ္လပ္မႈ၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ စိတၱ အဆင့္အတန္း တိုးျမွင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္မႈတို႔ စသည္တို႔ကို ဆိုလိုေပ သည္။ ဤလြတ္လပ္မႈ ရယူလိုမႈသည္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္ရကား ႏိုင္ငံေရးသည္ လူမႈ လူေရးမွ်သာ ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံေရးကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ နားမလည္စရာအေၾကာင္း မရွိေခ်။

သို႔ပါလ်က္ႏွင့္ အခ်ိဳ ႔ေသာ သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ ေရးသည္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားပင္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဆိုၾကျပန္၏။ ထိုသူတို႔၏ အယူအဆတို႔မွာ အလြဲလြဲအမွား မွား ကြဲကြဲျပားျပား ရွိၾကေပ၏။

ႏိုင္ငံေရးကို ဘာသာတရား ျဖစ္သကဲ့သို႔ေျပာဆိုၾကေသာ သူမ်ားမွာ ယုတ္မာညစ္ေထးေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ပင္လွ်င္ ျဖစ္ေပ၏။ ထိုသူတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဤကဲ့သို႔ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ လည္ဆယ္၍ ေျပာျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ စိတ္ကိုရႈတ္ေထြးေစ၍ အေၾကာင္းအက်ိဳး အေကာင္းအဆိုးကို ေ၀ဖန္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏို္င္ေအာင္ လုပ္ ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေပ၏။ အမွန္မွာ ထိုသူတို႔ ျပဳလုပ္မႈသည္ ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္။ မိမိတို႔အေကာက္ဥာဏ္ကို သံုး၍ မိမိတို႔ၾကီးပြားေရး တနပ္စား ႏုိင္ငံေရးပင္ ျဖစ္ေပ၏။

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာေရးမွာ လူအသီးသီးတို႔၏ သက္၀င္ ယုံၾကည္မႈျဖစ္၏။
ႏိုင္ငံေရးမွာကား၊ လူအသီးသီးတို႔၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ သိပၸံအတတ္သာလွ်င္ ျဖစ္၏။
သိပၸံအတတ္သာလွ်င္ ျဖစ္၏။
သိပၸံအတတ္ အေနအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသည္ လူအသီးသီးတိို႔၏ အခြင့္အေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ရေပလိမ့္မည္။

အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဘာသာကိုးကြယ္ႏိုင္မႈလည္း ပါ၀င္ေလ၏။
ဤအခြင့္အေရး ေပးရာ၌ပင္ ကြ်ႏ္ုုပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာေရး ႏွစ္ဌာနစပ္ၾကားတြင္ စည္းတားရေပလိမ့္မည္။

အဘယ္ ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးမွာ သေဘာမတူ အမူကြဲျပား တျခားစီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကို ေရာစပ္ပါမူ ဘာသာေရး၏ သေဘာတရားကို ဆန္႔က်င္ရာေရာက္ေပ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘာသာေရးသည္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀မ်ားကို (၀ါ)ေလာကုတၱရာကို ေရွ ႔ ရႈသည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေလာကအေရးႏွင့္မ်ားစြာ မသက္ဆိုင္ေခ်။ ႏိုင္ငံေရးမွာမူကား ေလာကီေရးရာသာ ျဖစ္ေပ၏။

လုပ္ငန္းသေဘာမွာ လူမႈတိုးတက္ေရးႏွင့္ဘာသာေရးတို႔သည္ အေျခခံသေဘာအားျဖင့္ ဆန္႔က်င္စရာ အေၾကာင္း မရွိ ဟု ယူဆမိေပသည္။ ဘာသာတရားက သစၥာ၊ ေမတၱာႏွင့္ သမၼာအာဇီ၀၊ သမၼာကမၼ ႏၱ စသည္တို႔ကို ဓမၼအေန ႏွင့္ ေဟာၾကားခဲ့ရာ လူမႈတြင္လည္း ဤဓမၼတို႔ိုကို ေလးစားၾကေပသည္။

သို႔ပါလ်က္လည္း ဘာသာတရား၏နာမ ကို အလြဲသုံးစားျပဳၾကျပီးလွ်င္ လူတဦးသည္ တဦး၏ဆင္ျခင္တုံတရား ကင္းမဲ့ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရား ေသာ အမႈတို႔ကိုျပဳသည္ရွိေသာ္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူစုသည္ ထိုမတရားမႈကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း ဘယ္နည္းနွင့္မွ်၊ ျပဳ ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

အကယ္၍ ဘာသာကို အမွီျပဳ၍ အသက္ေမြးသူတို႔သည္ ဘာသာ၏အမည္ကို သုံးလ်က္ တရားဓမၼျဖစ္ေလဟန္ ေဟာေျပာခ်က္တခုကို ျပဳလွ်င္ လူအမ်ားကိုနစ္နာေစမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သည္ လူ႔ခ်မ္းသာကို လုိလားသည့္အားေလ်ာ္စြာ တားျမစ္ရေပလိမ့္မည္။


(အလယ္ပစၥယံ ညီလာခံ မိန္႔ခြန္းမွ ထုတ္ႏွုတ္ေဖာ္ျပပါသည္)

No comments:

Post a Comment