27 Jan 2013

သံဃာေတာ္တို႕၏ တာ၀န္၀တၱရား (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)

သံဃာေတာ္တို႕၏ တာ၀န္၀တၱရား (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)ဘာသာတရားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လူမႈကို ရႈပ္ေထြးေစသည္မဟုတ္။ ဘာသာတရားကိုမွီ၍ အသက္ေမြးၾကကုန္ေသာ သူတို႔သာလွ်င္ ရႈပ္ေထြးေစၾက၏။ ဘာသာတရားကို ၾကည့္ျပန္မူ ဤကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ိဳးကိုအားေပးျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရေပလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္လည္း အသီးသီးေသာ ဘာသာတရားတို႔ိကို မွီ၍ အသက္ေမြးၾက ကုန္ေသာ သူမ်ား ရွိခဲ့ဘူးေလျပီ။ ဥေရာပတိုက္၌ ရဟန္းမင္းၾကီးမ်ားႏွင့္ ဧကရာဇ္မင္းတို႔ အခ်င္းျဖစ္ပြားခဲ့ပုံ၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ အရည္းၾကီးမ်ားႏွင့္ အေနာ္ရထာမင္းျမတ္အေရးေတြ႔ရပုံ၊ အေနာက္ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား နယ္ခ်ဲ့ရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာ ကိုင္သူတို႔က ေရွ ႔သြားလုပ္၍ အလံကိုင္သူႏွင့္ ကုန္သည္တို႔ကေနာက္မွလိုက္ရပုံ အေၾကာင္းစုံတို႔ ကို ေထာက္ထားလ်က္ မည္သည့္ကာလေဒသ၌မဆို ဘာသာတရားကိုမွီ၍ အသက္ေမြးၾကသူမ်ား ရွိခဲ့ဘူးေၾကာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သတိရၾကေပလိမ့္မည္။

ယခုဘာသာတရားကိုမွီ၍ အသက္ေမြးသူမ်ားဟုဆိုရာ၌ ရွင္းလင္းရန္ လိုေပေသး၏။ ဘုန္းၾကီးပင္ ေခၚေခၚ - ရဟန္းပင္ေခၚေခၚ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိ၏။

တမ်ိဳးမွာ ဘာသာတရားကိုမွီ၍ အသက္ေမြးသူမ်ားသာ ျဖစ္၍ ဘာသာတရား ျပန္႔ပြားမႈကို သတိျပဳျခင္းအားထုတ္ျခင္း မရွိေခ် ဘာသာတရား ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အမႈမ်ိဳးကိုပင္ျပဳၾက၏။

တမ်ိဳး မွာကား ဘာသာတရား တိုးတက္ျပန္႔ပြားမႈကို ေလးစား၍လာကီသားတို႔၏ အမႈကို ေရွ ႔ရႈျခင္း မရွိေခ်။   

ကြ်ႏု္ပ္ တို႔၏ တိုင္းျပည္တြင္ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ ရာဇ၀င္တေလွ်ာက္လုံး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လူမ်ိဳး၏ ေရွ ႔ကမားမား မတ္မတ္ရပ္လ်က္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အမႈမ်ိဳးကိုသာ ျပဳခဲ့ၾကေပ၏။ ေရွးေခတ္မ်ား၌ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ား သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တမ်ိဳးလုံးကို ပညာသင္ေပးရန္ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေပသည္။ ယခုေခတ္၌ပင္ ေတာရြာမ်ားတြင္ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ား ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ စာေပတတ္ေျမာက္ၾကေပ၏။ အခ်ဳပ္မွာ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ား၏ေစတနာလုံ႔လေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ဓါတ္ျမင့္ျမတ္မႈ အသြင္အျပင္ယဥ္ေက်းမႈတို႔သည္ အထူးသျဖင့္ တိုးတက္ခဲ့ေလသည္။ ထိုအ ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ထူးကဲေသာ ေက်းဇူး၊ ဥပကာရ မ်ားကို ခံေတာ္မူထိုက္ၾကပါေပ၏။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကို သက္၀င္ယုံၾကည္ ကိုး ကြယ္ၾကသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားဘာသာတရားမ်ားကို မထိခိုက္ေစဘဲ ေျပာလိုသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ အတြင္း လိမ္းကပ္၍ လာခဲ့ေသာ ေၾကးေညွာ္တို႔ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ပြတ္တိုက္ခ့ဲႏိုင္ပါလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာေရာင္ သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အထြန္းေျပာင္ဆုံး ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟူ၍ ယူဆရေပမည္။

သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခု သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ားအား သီးျခား၍ေလွ်ာက္ထားလိုပါသည္ဘုရား။ အရွင္ဘုရားတို႔သည္ အလြန္ ထူးကဲေသာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ထမ္း ရဟန္းျမတ္မ်ားျဖစ္ေတာ္မူၾကပါသည္။

အရွင္ဘုရားတို႔က သာသနာေတာ္ ေရာင္ထြန္းေျပာင္ေအာင္ အားထုတ္ေတာ္မူၾကပါ။ ကမာၻေလာၾကီးကို သာသနာေရာင္ အလင္းေပးေတာ္မူၾကပါ။ သို႔မွသာလွ်င္ ကမာၻသူ ကမာၻသားတို႔ ေမတၱာတရားပြားမ်ား၍ သမစိတၱႏွင့္ ညီရင္းအစ္ကို - ေမာင္ရင္းႏွစ္မကဲ့သို႔ ေနႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။

အရွင္သူျမတ္မ်ားကို ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါသည္။ တကမာၻလုံး ကိုး ကြယ္ဆည္းကပ္သည္ကိုလည္း ျမင္ခ်င္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္သာမက တကမာၻလုံးမွာပင္ ေမတၱာ တရား သမစိတၱ သေဘာထားတို႔ကို ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းပကား အရွင္ဘုရားတို႔မွာ ရွိပါသည္။

ဤစြမ္းပကားကို သုံးရာ၌ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူပါလွ်င္ မႏုႆလူတမ်ိဳးလုံး အစဥ္အဆက္ ႏွစ္ပရိေစၦဒရွည္လ်ားစြာ ရွိခိုးပူေဇာ္ၾကပါ လိမ့္မည္။ ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ သာသနာ ဖက္ကသာ ၾကည့္၍ ျမင့္ျမတ္သည္မဟုတ္ပါ။ တပည့္ေတာ္တို႔ ၏ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အျမင့္ျမတ္ဆုံးေသာ ႏိုင္ငံေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာလည္း ေရာက္ပါသည္ဘုရား။

တပည့္ ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူျပီးလွ်င္ ေမတၱာတရား၊ ညီညြတ္ေရးတရားမ်ားကို ေဟာေတာ္မူၾက ပါ။

ျမင့္ျမတ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးဆိုရာ၌ လြတ္လပ္စြာ၊ ဘာသာတရားကိုးကြယ္ႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ဘာသာတ ရားကို ကာလေဒသမေရြး ေဟာေျပာႏိုင္မႈ၊ ေၾကာက္ရြံ ႔စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္မႈ၊ လူအလူနဘ၀မွ လြတ္ ေျမာက္မႈ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အရွင္သူျမတ္တို႔သည္ သုံးလူ႔ထြ႗္ျမတ္စြာဘုရား၊ ၾသ၀ါဒ ေပးေတာ္မူခဲ့သည့္အ တို္င္း “အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ” မေမ့မေလ်ာ့ဘဲ အစဥ္ထာ၀ရ အားထုတ္ၾကဘို႔တပည့္ေတာ္တို႔ ဗမာလူမ်ိဳးတမ်ိဳး လုံးကို ဆိုဆုံးမေတာ္မူၾကပါဘုရား။

ဤသို႔ေသာ မိမိကုိယ္ကို မိမိသာလွ်င္ အားကိုးမႈျဖင့္ တပည့္ေတာ္တို႔၏ လူမ်ိဳး သည္ ေလာကုတ္ ေလာကီ ႏွစ္လီေသာ အက်ိဳးထူးမ်ားကို ခံစားႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။

အရွင္ ျမတ္မ်ား၌ ဤကဲ့သို႔ေသာ မြန္ျမတ္သည့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားရွိပါသည္။ ဤမြန္ျမတ္ေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ေက်ျပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူၾကပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔မွာ အရွင္သူျမတ္မ်ားကို ရိုေသေလးျမတ္စြာ တိုက္ တြန္းစကား ေလွ်ာက္ထားျခင္းကိုသာ ျပဳႏုိင္ပါသည္ ေဆာင္ရြက္ဘို႔ တာ၀န္ေက်ျပြန္မည္ မေက်ျပြန္မည္ဟူေသာ ျပႆနာမွာ အရွင္သူျမတ္မ်ားသာ ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။

(အလယ္ပစၥယံ ညီလာခံ မိန္႔ခြန္း)

No comments:

Post a Comment